เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

week9

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์

8
14 – 18
ธ.ค.58

มีสติ,จินตนาการ,การเชื่อมโยง

จันทร์


ต่อเลโก
ขั้นเตรียม 
:
Brain Gym
แตะสลับร่างกาย
เพลงประกอบท่าทาง รักงอมแงม
ขั้นกิจกรรม :

-ครูวางเลโก จากเล็กไปใหญ่ "นักเรียนสังเกตเห็นอะไร" นักเรียนยกมือแลกเปลี่ยน
-ครูให้นักเรียนส่งและรับเลโกคนละหนึ่งชิ้น ขณะรับ ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูอธิบายการวางเลโก โดยแบ่งเป็นสี่ด้าน นักเรียนจะต่อด้านไหนก็ได้ จะวางตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ให้วางจากเล็กไปหาใหญ่
- นักเรียนวางเรียงวางเลโกของตนเองจากเล็กไปหาใหญ่ และทุกคนต้องจำตำแหน่งของเลโกตนเองไว้ด้วย
-เมื่อนักเรียนวางครบทุกคนแล้ว ครูให้นักเรียนที่วางเลโกลำดับต้นๆมาต่อเลโกของตนเองเข้ากับของเพื่อน (หยิบจากตำแหน่งที่ตนเองวางไว้
-สนทนาแลกเปลี่ยนเลโกที่ต่อได้ เห็นเป็นอะไร ตั้งชื่อวาอย่างไรเพราะเหตุใด
ขั้นสรุป :
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
ไหว้ขอบคุณกันและกัน
เลโก
-เห็นความสัมพันธ์ของแบบรูป
-สร้างแบบรูปของตนเองได้
อังคาร


แบบรูป
ขั้นเตรียม 
:
Brain Gym
-จีบ แอล สลับสิบครั้ง
-เพลงประกอบท่าทาง รักงอมแงม
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องส่วนที่ขาดหายไปของวงกลม หารูปร่างเรขาคณิตที่จะมาเติมส่วนที่หายไปได้พอดี
-ครูให้นักเรียนดูรูปร่างต่างๆที่มาเติมส่วนที่ขาดในวงกลม มีรูปร่างอะไรบ้าง (สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม)
-ครูตั้งคำถามถ้าให้นักเรียนวางตำแหน่งสลับรูปร่างต่างๆจะได้กี่แบบ อะไรบ้าง
-ครูแจกกระดาษ ดินสอให้นักเรียน นักเรียนรัปไหว้ขอบคุณอย่างน้อมน้อม
- นักเรียนวาดแบบรูปที่คิดได้ลงในกระดาษตามเวลาที่กำหนดให้ (10 นาที)
-นำเสนอแบบรูปที่ได้
ขั้นสรุป :
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
ไหว้ขอบคุณกันและกัน
 รูปทรงเรขา คณิตแบบต่างๆ
กระดาษครึ่ง เอ 4 
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ

     พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
 :
Brain Gym
ขั้นกิจกรรม 
:

ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นสรุป
 : 

ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน

มีสติ,การจดจ่อ
พฤหัสบดี


พับกระดาษหน้าสัตว์
ขั้นเตรียม 
:
Brain Gym
แต่ร่างกาย
กระจกเงา ขั้นกิจกรรม :
ครูแนะนำอุปกรณ์กระดาษ ใช้คำถามกระตุ้นว่านักเรียน เห็นอะไร นึกถึงอะไรบ้าง เหมือนอะไรและมีรูปร่างอย่างไร
-นักเรียนรับส่งอุปกรณ์กระดาษ ขณะรับ ส่งไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปหน้าสัตว์ตามจินตนาการ
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง "พับเป็นรูปอะไร เพราะเหตุใดจึงพับสิ่งนั้น"
ขั้นสรุป :
ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษสี ครึ่งเอ4

บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี, ความเข้มแข็งภายใน,จิตใหญ่ รักมหาศาล
    ศุกร์
เรื่องเล่าของพี่น้อง
ขั้นเตรียม 
:
รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 1-2 นาที
กำหนดรู้ความรู้สึกส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม :

-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องสองคนที่อยู่เพียงลำพัง น้องอยากได้ตุ๊กตาแต่ไม่มีเงินซื้อพี่ชายจึงไปหาตุ๊กตาตามกองขยะมาเย็บและนำไปให้น้อง น้องดีใจมากนึกว่านางฟ้าใจดีนำมาวางไว้ให้ แต่สุดท้ายพี่ชายก็ไม่ได้บอกว่าตนเป็นคนทำให้ ยังคงทำหน้าที่ของตนเองและดูแลน้องด้วยความรักเช่นเดิม"
-นักเรียนฟังเรื่องเล่า แล้วแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ได้ฟัง
-นักเรียนส่งผ่านความรู้สึก สิ่งที่ตนเองอยากบอกพี่น้อง ผ่านตุ๊กตาที่ครูนำมาเล่าเรื่อง

ขั้นสรุป :
-ขอบคุณทุกความตั้งใจ,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
เรื่องเล่า
ตุ๊กตา               วันอังคาร
ขั้นเตรียม

ขั้นจบ


 วันพุธ วันศุกร์


 ขั้นเตรียม

 ขั้นกิจกรรม ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น