เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

Week3

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
9– 13
พ.ย.
58สมาธิ,จินตนาการ
จันทร์


ดอกไม้ของเพื่อน
ขั้นเตรียม
:
1.แตะอวัยวะ (ศีรษะ  ไหล่ แขน เอว ตัก)
2.กระจกเงา (ครูนำ2 ท่า / นักเรียนนำ1-2 ท่า)
ขั้นกิจกรรม:

1.ครูโชว์กระดาษพร้อมตั้งคำถามกระตุ้นความคิด เห็นอะไร มีลักษณะอย่างไร เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร
2.ครูแจกกระดาษครึ่งเอสี่ให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อมก่อนรับของจากครูและเพื่อน
3.ครูและนักเรียนทำไปพร้อมๆกันโดยครูอธิบายและสาธิต(ฉีกกระดาษ)ตั้งคำถาม เห็นอะไร คล้ายกับอะไร
4.ครูและนักเรียนม้วนกระดาษจากด้านนอกเข้าข้างในวงครูอธิบายพร้อมสาธิต
ขั้นสรุป 

:ขอบคุณซึ่งกันผ่านดอกไม้,ครูให้Empower
กระดาษ
การสื่อสาร,การเชื่อมโยง
อังคาร
เรื่องราวจากบัตรคำ
ขั้นเตรียม
:
1. Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:

1.ครูแจกบัตรคำพร้อมสร้างข้อตกลง
2.นักเรียนเล่านิทานจากบัตรคำที่ได้
ขั้นสรุป
:

ครูให้ Empower ,ขอบคุณซึ่งกัน
บัตรคำ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym
ขั้นกิจกรรม
:

ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป 
:

ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน

บ่มเพาะพลังความรักและความเมตตา
พฤหัสบดี
จากใจดวงหนึ่ง
ขั้นเตรียม
:
1. Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:

1.ครูโชว์อุปกรณ์ พร้อมตั้งคำถาม เห็นอะไร แล้วคิดถึงสิ่งใด
2.ครูแจกกระดาษคนละหนึ่งแผ่นแล้วพับเป็นรูปหัวใจ
3.อยากมอบหัวใจให้ใครเพราะอะไร
ขั้นสรุป
:

ขอบคุณซึ่งกันและกันมอบพลังให้กันและกัน
กระดาษสี
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี
ศุกร์
เรื่องเล่าจากความรู้สึก
ขั้นเตรียม
:
1. Brain Gym
2. แตะอวัยะ
ขั้นกิจกรรม:

1.ครูเล่าเรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับตนเองให้นักเรียนฟัง(ช่วงทำงาน)
2.ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษ ดินสอให้นักเรียน
3.ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ประทับใจจากเรื่องเล่าของครู
4.นำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นสรุป
:

ขอบคุณทุกภาพวาดที่มีความหมาย,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
                 วันจันทร์
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม  ขั้นจบวันอังคาร


ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
  
วันพุธ

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
วันศุกร์

ขั้นเตรียม 

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น