เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

week10

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
28 – 31
ธ.ค.
58

มีสติ,จินตนาการ,การเชื่อมโยง

จันทร์


ต่อเติมวัสดุจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :

1.นักเรียนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนและให้นักเรียนเก็บวัสดุธรรมชาติมาด้วย
2. ครูให้นักเรียนวางอุปกรณ์ไว้ด้านหน้าของตัวเอง โดยครูกระตุ้นคำถาม “ทำไมถึงเลือกสิ่งนี้ เพราะอะไรของสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร”
3.ครูให้นักเรียนเอาวัสดุธรรมชาติที่หามา ไปวางไว้ตรงกลางของห้องโดยที่ครูนำเป็นตัวอย่างก่อน
4.เมื่อวางเสร็จคุณครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอะไร เราจะตั้งชื่อสิ่งของสิ่งนั้นว่าอย่างไร
ขั้นสรุป
:
Empower,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
วัสดุต่างๆจากธรรมชาติ
การเชื่อมโยง
อังคาร


ฉันอยู่ตรงไหน
ขั้นเตรียม
:
1.กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม :
1.ครูนำกระดาษแผ่นใหญ่ไปวางไว้กลางห้อง และแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 คำซึ่งเป็นคำที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
2.ครูถามทีละคนว่าได้บัตรคำว่าอะไร
3.ครูให้นักเรียนเอาบัตรเอาไปวางเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมให้ครบทุกคน
4.ครูให้ตัวแทนออกมาอ่านให้เพื่อนฟัง
ขั้นสรุป :
ครูให้ Empower ,ขอบคุณซึ่งกัน
กระดาษแข็ง
บัตรคำ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


     พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นสรุป

ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน

มีสติ,การจดจ่อ,การเชื่อมโยง
พฤหัสบดี


ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :

1.ครูเปิดคลิปวิดีโอเสียงหยดน้ำแบบต่างๆ ให้นักเรียนวาดภาพหยดน้ำตามจินตนาการ
2.หลังจากนั้นครูให้นักเรียนเขียนความเชื่อมโยง ว่าน้ำมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้าง พร้อมให้เหตุผลประกอบ
ขั้นสรุป :
ขอบคุณกันและกันและขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้
เทปเสียงหยดน้ำ
กระดาษ
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี,การมุ่งสู่เป้าหมาย
    ศุกร์
เส้นทางผจญภัย
ขั้นเตรียม
:
1. รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 1-2 นาที
ขั้นกิจกรรม :

1.ครูเตรียมภาพที่มีลักษณะเหมือนกับเขาวงกตมาให้นักเรียนดู
2.ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ว่าเห็นอะไรจากภาพเหล่านี้ น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
3.ครูเล่าเรื่องราวให้นักเรียนหาทางออกจากภาพที่กำหนด
ขั้นสรุป :
ขอบคุณทุกความตั้งใจ,ขอบคุณซึ่งกันและกัน


กิจกรรมบุณคูณลาน
นักเรียนและผู้ปกครองทำกิจกรรมห่อขนม เตรียมสถานที่สำหรับทำกิจกรรม นักเรียนเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น