เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

Week4

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
16 – 20
พ.ย.
58


-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
-นอบน้อม
จันทร์


มาลัยมิตรภาพ
ขั้นเตรียม
 :ฺ
Brain Gym 
-แตะสลับนิ้วแต่ละนิ้ว
-กระต่าย สลับกอหญ้า ขั้นกิจกรรม:
-ครูเล่าเรื่องเส้นทางความสุข ให้นักเรียนฟัง(คุณยายที่ชอบปลูกดอกไม้)-ครูแนะนำกิจกรรม (ก่อนที่นักเรียนจะร้อยดอกปับเข้าด้วยกัน นักเรียนจะกล้าวขอบคุณสิ่งใดก็ได้หนึ่งอย่าง แล้วจึงร้อยดอกไม้ โดยก่อนส่งและรับนักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อมทุกครั้ง
-เมื่อนักเรียนร้อบครบวงทุกคนแล้วครูชื่นชมความตั้งใจ
ขั้นสรุป
:

Empower  ครูและนักเรียนส่งมอบพลังความรัก ความปรารถนาดี ผ่านการอธิษฐานและขอบคุณซึ่งกันและกัน
ดอกปีบ
(ครูให้นักเรียนหยับคนละ 1 ดอกระหว่างเดินกลับห้อง)
สื่อสาร,จดจ่อ,เชื่อมโยงหลักภาษาไทย "การประสมคำ"
อังคาร


ประสมคำ
ขั้นเตรียม
:ฺ
Brain Gym
- กำมือ สลับแบมือ
- สลับมือ 5 จังหวะ
ขั้นกิจกรรม
-ครูตั้งคำถาม เห็นใบไม้นึกถึงอะไร นักเรียนยกมือก่อนตอบแลกเปลี่ยน ครูชื่นชมทุกครั้ง
-ครูเล่า อธิบาย และทบทวนข้อตกลงระหว่างการทำกิจกรรม
-ครูแจกอุปกรณ์ กาวและกระดาษ นักเรียนรับไหว้ก่อนรับ - ส่งอุปกรณ์อย่างนอบน้อมทุกครั้ง
-ครูสาธิตการเขียนประสมคำ "ใบ" อะไรได้อีกบ้างนอกจากคำว่า "ใบไม้"
-นักเรียนเขียนประสมคำ ตามเวลาที่กำหนดร่วมกัน
ขั้นจบ
:

-นักเรียนนำเสนอคำของตนเองที่แตกต่างจากเพื่อน ครูชื่นชมทุกคน
-ครู นักเรียนขอบคุณกันและกัน
กาว/กระดาษ/ดินสอ/ใบไม้

*ใบไม้
(ครูให้นักเรียนเก็บคละ 1 ใบ ระหว่างเดินกลับห้อง)
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


พุธ

โยคะ
ขั้นเตรียม
 :ฺ
Brain Gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป
:ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน

มีสติ,จินตนาการ
พฤหัสบดี 
ปั้นดินน้ำมัน
ขั้นเตรียม
-สวัสดีทักทาย ส่งพลังความรักความปรารถนาดีผ่านการสัมผัสมือ
Brian gym
-กระต่าย สลับกับงู
-แตะสลับ 5 จังหวะ
ขั้นกิจกรรม :

-ครูตั้งคำถาม "พี่ๆจะสร้างสรรค์ดินน้ำมันโดยการปั้นเป็นรูปสัตว์อะไรที่ตนเองสนใจที่สุด
-ครู นักเรียนทบทวนข้อตกลงการทำกิจกรรม ชื่นชมนักเรียนที่น่ารักทุกคน
-ครูแจกอุปกรณ์ ดินน้ำมัน นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อมก่อนรับ - ส่งอุปกรณ์ทุกครั้ง
-นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ต่างๆตามเวลาที่กำหนดร่วมกัน
-นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสัตว์ที่ตนเองปั้น "เพราะเหตุใดจึงปั้นสัตว์ชนิดนั้น เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร เป็นสัตว์ชนิดไหน" ครูชื่นชมทุกครั้งที่นักเรียนแลกเปลี่ยน ขั้นสรุป :
นักเรียนจัดวางผลงาน ครูนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
ดินน้ำมัน

บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี
    ศุกร์
เรื่องราวจากหนังสือ
ขั้นเตรียม
:
1. :ฺBrain Gym
2. แตะอวัยะ
ขั้นกิจกรรม :1.ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกดีให้นักเรียนฟัง
2.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องโดยครูตั้งคำถาม คิดอย่างไรกับเรื่องราวที่ได้รับฟังและถ้าเป็นตัวเราจะทำอย่างไร
ขั้นสรุป
:ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่มีความหมาย,ขอบคุณซึ่งกันและกัน

วันจันทร์
ขั้นนำ
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

วันอังคาร
ขั้นนำ

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ 


วันพฤหัสบดี
ขั้นนำขั้นกิจกรรม 

ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น