เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

week1

สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
26 – 30
ต.ค.
58


จันทร์


การสื่อสาร
การทำความรู้จักซึ่งกันและกัน


ทำความรู้จัก
ขั้นเตรียม
:
1.ทักทายทำความรู้จัก
2.Brain Gym
- พี่กระต่าย / พี่กอหญ้า
-  กำมือ / แบมือ

ขั้นกิจกรรม:

1.ให้นักเรียนตั้งคำถาม ถามคุณครูเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักครูมากขึ้น
2.ถามตอบสนทนาแลกเปลี่ยนกันในวงเกี่ยวกับเรื่องที่อยากรู้
ขั้นสรุป
:ขอบคุณซึ่งกันและกันมอบพลังให้กันและกัน โดยการจับมือ

อังคาร
มีสติอยู่กับตัวเอง


เที่ยวบ้านเพื่อน(การคาดคะเน)
ขั้นเตรียม
:1. Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:1.ครูพูดถึงการเดินทาง ระยะทาง พร้อมกับการวางเม็ดมะค่าโดยระยะห่างเท่าๆกัน
2.ครูโชว์อุปกรณ์ พร้อมกับสร้างข้อตกลง
3.
แจกอุปกรณ์
4.นักเรียนทำกิจกรรมโดยการวางเม็ดมะค่าจากตนเองไปยังตรงกลางโดยวางให้ระยะของแต่ละเม็ดเท่าๆกัน
5.สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม
6.เก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ 
:

ครูให้ Empower ,ขอบคุณซึ่งกัน
เม็ดมะค่า
บ้านจำลอง
พุธ


เรียนรู้กับธรรมที่อยู่รอบตัว
เดินสำรวจรอบๆแปลงนาและโรงเรียน
ข้อสรุป
:พูดคุยถึงเรียนที่ได้พบเจอ  ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดีการกำกับสติ,การกลับมาอยู่กับตัวเอง

มือสร้างเพลง
ขั้นเตรียม
:
1. Brain Gym
2. กระจกเงา ( ให้เพื่อนที่เราเลือกทำท่าทางตามตนเอง )
ขั้นกิจกรรม
:

1.ครูเปิดเพลงสร้างแรง (ตามที่ครูเห็นว่าเหมาะสม)
2.ครูนำนักเรียน ตบมือเป็นจังหวะ 123,1234(สลับตบมือ,ตบตัก,ตบพื้น,เสียงพูดในจังหวะสุดท้าย
3.ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำ
ขั้นจบ 
:

ขอบคุณซึ่งกันและกันมอบพลังให้กันและกัน

ศุกร์
บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี
เรื่องเล่าจากความรู้สึก
ขั้นเตรียม

:1. Brain Gym
- ขนมจีบ / ตัวแอล
- กำมือคว่ำและหงายสลับกัน
2. แตะอวัยะ
- ศรีษะ
- ไหล่
- เอว
-มือ

ขั้นกิจกรรม

:1.ครูเล่าเรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับตนเองให้นักเรียนฟัง
2.ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษ ดินสอให้นักเรียน
3.ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ประทับใจจากเรื่องเล่าของครู
4.นำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นจบ:

ขอบคุณทุกภาพวาดที่มีความหมาย,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
วันอังคาร

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันพุธ
วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ขั้นเตรียม
 ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น