เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

Week7
สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์7
7 – 11
ธ.ค.
58มีสติ,จินตนาการ,การเชื่อมโยงจันทร์

หยุดชดเชยวันพ่อ
เปลือกไม้เล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym
-เคาะส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม :

-ครูอธิบายอุปกรณ์โดยการใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร”ครูแจกอุปกรณ์(กระดาษ+กาว+ เปลือกต้นไม้ชนิดต่างๆ)ขณะรับ ส่งอุปกรณ์นักเรียนรับไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
-ครูอธิบายการทำกิจกรรมโดยนักเรียนวาดภาพที่ตนเองชอบอาจจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวก็ได้ขนาดไม่เกิน 1/4 ของกระดาษ A4 ระหว่างการวาดนักเรียนเงียบอยู่กับตนเอง ครูชื่นชมเป็นระยะ
-เมื่อวาดเสร็จหลังจากนั้นทากาวและเอาเปลือกไม้ที่ครูเตรียมไว้ให้ตัดปะให้เป็นรูปร่างตามที่วาดไว้
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน เพราะเหตุใดจึงใช้รูปเช่นนั้น รู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป :
ครูชื่นชมให้กำลังใจ และไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
เปลือกไม้
กระดาษ
กาว
ดินสอ

ความน่าจะเป็น การคาดคะเน
อังคาร


คาดคะเน
ขั้นเตรียม
:
-ไขว้ สลับมือ 5 จังหวะ 2 รอบ (ซ้ายขวา)
-แตะสลับนิ้วหัวแม่มือกับนาง นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ (สองข้างแตกต่างกัน สลับ 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม :
-ครูชื่นชมความตั้งใจของนักเรียน
-ให้นักเรียนสังเกตเม็ดยาง เม็ดมะขาม 
   - นักเรียนเห็นอะไร
   - เอาไปทำอะไรได้บ้าง
 -ครูกำเม็ดยางหนึ่งกำมือ (นักเรียนคิดว่าในมือครูน่าจะมีเม็ดยางจำนวนเท่าไร)
- ครูกำเม็ดยางสองมือ (น่าจะมีข้างละเท่าไร)
- นักเรียนคาดคะเนว่า ถ้าครูกำ 3 กำ จำนวนเม็ดยางแต่ละครั้งน่าจะมีจำนวนเท่าไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนรองคาดคะเน ความกว้างของหน้าตักนักเรียนข่าจะต้องใช้เม็ดยางจำนวนเท่าไร
ขั้นสรุป :
-นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
-ครูชื่นชมให้กำลังใจ และไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

- เม็ดมะขาม/ลูกยาง


มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


     พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
:
กำหนดลมหายใจ ฝึกหายใจเข้า หายใจออก
ขั้นกิจกรรม
:

ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป

ครูชื่นชมให้กำลังใจ และไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

นอบน้อม ,ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
พฤหัสบดี

หยุดวันรัฐธรรมนูญ
ดนตรีดลใจ 
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym
-ไขว้ สลับมือ 5 จังหวะ 2 รอบ (ซ้ายขวา)
- ขั้นกิจกรรม :
1.ครูเปิดเพลง เงาะป่า รจนาให้นักเรียนฟัง
2.ครูใช้คำถามกระตุ้นว่านักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนหรือไม่ เป็นเพลงเกี่ยวกับใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
3.ครูเล่าเรื่องราวโดยเชื่อมโยงกับวรรณกรรมสังข์ทอง เงาะป่าให้นักเรียนฟัง
4.ครูขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกเรื่องราว
ขั้นสรุป :
ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ ชื่นชมให้กำลังใจ และไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
เพลงเงาะป่า

บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี,เคารพ นอบน้อม ,เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
    ศุกร์
เรื่องเล่าจากเพลง(แรงใจของครู)
ขั้นเตรียม
:
- รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 1-2 นาที
ขั้นกิจกรรม :

-ครูพูดเรื่องราวเรื่องของความสำคัญและคุณค่าของเวลาให้นักเรียนฟัง
-ครูใช้คำถามว่าทำไม้เวลาถึงมีความสำคัญต่อชีวิตของเรา
-นักเรียนแชร์เรื่องราวดีๆผ่านหัวข้อของเรื่องเวลา
ขั้นสรุป :
ครูชื่นชมให้กำลังใจ และไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
   

วันอังคาร

ขั้นเตรียม

 ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบวันพุธ


ศุกร์

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


- นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อเพลง
- ขอบคุณคุณครู ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น