เป้าหมาย (Understanding Goal) บ่มเพาะเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและมีความปกติสุข ซึ่งประกอบด้วยความยินดีหรือความพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายที่ดีงาม

week5

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
23 – 27
พ.ย.
58
มีสติ ,การเชื่อมโยง

จันทร์


วัสดุธรรมชาติ
ขั้นเตรียม
:
- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกันและกัน
- ครูพานักเรียนส่งมอบพลังความรักความปรารถนาดีโดยการสัมผัสมือ ครูพูดมอบ ส่งพลังเวียนทีละคนจนครบรอบวง
ขั้นกิจกรรม :

-ครูเล่าเกี่ยวกับที่มาของทราย นักเรียนแลกเปลี่ยน ทรายเกิดขึ้นได้อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นทราย หรือเป็นวัสดุอย่างอื่น
-ครูและนักเรียนทบทวนข้อตกลงในการทำกิจกรรม
- ครูชี้แจง อธิบายกิจกรรมการแยกทรายกับวัสดุอื่น 
-นักเรียนส่งอุปกรณ์ กระดาษ ไม้จิ้มฟัน ทราย ก่อนรับ ส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อมทุกครั้ง
-นักเรียนแยกทรายกับวัสดุอื่น เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดนักเรียนส่งอุปกรณ์เก็บโดยการส่งย้อนกลับหาครูและรับส่งโดยการไหว้อย่างนอบน้อม แยกทรายที่แยกแล้วเก็บใส่กระปุกไว้
ขั้นจบ 
:

ครูกล่าวชื่นมชมความตั้งใจของทุกๆคนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ทราย
กระดาษ
ไม้จิ้มฟัน
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์
-จำนวน
-สัมพันธ์ เชื่อมโยง
อังคาร


เม็ดยางแปลงร่าง (ตัวเลข)
ขั้นเตรียม
:
-ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกันและกัน
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym สลับมือสุนัขจิ้งจอก กับ กอหญ้า 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครู นักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนข้อตกลงการทำกิจกรรม 
- ครูให้นักเรียนดูลูกยาง แลกเปลี่ยนสิ่งที่นำลูกยางไปทำได้และทำไม่ได้ 
- ครูให้นักเรียนสัมผัสมือเพื่อนโดยการวางมือไว้ระหว่างการรอรับ-ส่งอุปกรณ์อย่างนอบน้อม เมื่อนักเรียนได้อุปกรณ์ครบแล้วครูอธิบายกิจกรรม
- ให้นักเรียนวางมือสัมผัสลูกยาง รู้สึกอย่างไร (นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยน) 
-นักเรียนนับลูกยางใต้ฝ่ามือโดยไม่มองขณะนับ (แลกเปลี่ยนจำนวนที่มี)
- นักเรียนแปลงร่างเม็ดยาเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตนเอง แล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อว่าเกี่ยวข้องอย่างไร
ขั้นจบ 
:

ครูกล่าวชื่นมชมความตั้งใจของทุกๆคนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
เมล็ดยาง

มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


     พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
:
-ครู นักเรียนสวัสดีทักทายกันและกันอย่างนอบน้อมทบทวนข้อตกลงการทำกิจกรรมร่วมกัน
-กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
:

ทำโยคะท่ายืน 2 รอบต่อเนื่อง (ภูเขา ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ เก้าอี้)
ท่านั่ง (ท่าเต่า หงส์ ผีเสื้อ )
ท่านอน (จระเข้สลับกับ ท่าตั๊กแตน ธนู สะพาน ปลาดาว)
ข้อจบ
 :

ครูกล่าวชื่นมชมความตั้งใจของทุกๆคนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

มีสติ,การจินตนาการ,          การเชื่อมโยง
พฤหัสบดี


สร้างภาพตามจินตนาการจากเศษดินสอสี
ขั้นเตรียม
:
ครูนักเรียนสว้สดีทักทายกันและกันอย่างนอบน้อม
-สัมผัสมือ กำหนดลมหายใจและส่งพลังความปรารถนาดีต่อกันและกัน
-แตะสลับมือ 5 ท่า สลับซ้ายขวาด้านละ2 รอบ
ขั้นกิจกรรม :

-ครูนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนข้อตกลงระหว่างการทำกิจกรรม ครูชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-ครูให้นักเรียนดูเศษดินสอสีไม้ที่เตรียมมา เอาไปทำอะไรได้บ้าง
-ครูอธิบายและสาธิตการสร้างสรรค์ภาพวาดสื่อผสมและให้ดูชิ้นงานตัวอย่าง
-นักเรียนรับ - ส่งอุปกรณ์ (เศษสีไม้ กาว กระดาษ ดินสอ)โดยการรับไหว้อย่างน้อบน้อมแล้วลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการตามเวลาที่กำหนด
-นักเรียนติดเศษสีไม้ลงบนกระดาษและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ เมื่อครบเวลาที่กำหนด นักเรียนแสดงผลงานของตนเองใหเพื่อนชื่นชม
ขั้นจบ 
:

ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
กาว
เศษดินสอสีไม้
ดินสอบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดี,การมุ่งสู่เป้าหมาย
    ศุกร์
เด็กหญิงธัญญา
ขั้นเตรียม
:
-ครูนักเรียนไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
Brain Gym
- สลับมือจีบ- แอล 10 ครั้ง
-สลับมือกอหญ้า -งูใหญ่ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :

-ครูเล่าเรื่องเด็กหญิงธัญญาที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ แต่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงน้อง และทำงานช่วยพ่อแม่ ทั้งที่ตนเองก็มีความฝันอยากเป็นตำรวจ
-เมื่อเล่าจบครู นักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนรู้สึกอย่างไร อยากบอกอะไรกับธัญญา ถ้าจะให้สื่อเรื่องที่ฟังเป็นรูปภาพ นักเรียนจะสื่ออย่างไร
- ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษ ดินสอ นักเรียนรับ ส่ง โดยการไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทุกครั้ง 
-นักเรียนวาดภาพสื่อเรื่องราวที่ฟัง (ไม่ถนัดวาดภาพสามารถเขียนได้)
-นักเรียนแสดงภาพผลงานของตนเอง ครู เพื่อนชื่นชมผลงาน
ขั้นจบ 
:

ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
 กระดาษ
ดินสอ


วันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบวันอังคาร
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ 

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ 

วันศุกร์
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น